Personuppgiftspolicy

 

Du kan vara lugn. Att utgå från dig och ditt bästa genomsyrar allt jag gör, därför ser jag till att även ta hand om dina uppgifter på bästa sätt. Det är lika viktigt att du känner dig trygg och avslappnad när det gäller detta som under en coachning eller massage.

Du har rätt enligt lag att få veta hur dina personuppgifter sparas och används samt om de förs vidare. Hos mig har det dock alltid varit viktigt med integritet, både innan GDPR och nu. Vill du veta mer om hur dina uppgifter hanteras så kan du läsa om det här. 

ALLMÄNT

Sandra Svensson ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. GDPR lagen gäller från och med den 25:e maj 2018.

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Sandra Svensson skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet, noteringar om frågor och klagomål. Genom att lämna uppgifter om personliga behov vid platsbokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt. Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från Sandra Svensson.

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med bokning kan vi även komma att behandla uppgifter som t.ex. särskild information från dig om dina personliga behov vid platsbokning inför arrangemang eller övrigt inom ramen för kundförhållandet. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning/anmälan, per telefon, per e-post eller personligen vid ett fysiskt möte. Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer, email och adresser i en excel-fil på datorn samt i vår inkorg. Din e-mail finns även hos vår partner MailChimp vilket ni samtyckt till när ni skriver upp er på nyhetsbrevet, antingen via tävlingar, mail eller hemsida. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

SAMTYCKE

Genom att aktivt godkänna våra villkor i denna policy vid köp eller hjälp över e-post, telefon eller fysiskt möte, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

DINA RÄTTIGHETER

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter. Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via email till [email protected] Du kan även kontakta Sandra Svensson (org.nr 770615-4601) på www.sandrasvensson.com eller per telefon +46 (0) 70 88 411 59 om du önskar hjälp med någon av ovanstående åtgärder. För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer berörda personuppgifter att raderas så skyndsamt som möjligt. Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag. Skicka den skriftliga begäran till: Sandra Svensson, Strandvägen 35, 311 45 FALKENBERG, SWEDEN. Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran. Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sandra Svensson, org. nr. 770615-4601, +46 (0) 70 88 411 59, Strandvägen 35, 311 45 FALKENBERG, är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Revision 1.1 – 2018-05-26

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.